Gràcies pel vostre esforç

i treball per continuar junts amb la tasca d'aprendre

un poc més cada dia 

novetats

 

Prova Lliure Graduat en Secundària 2020

Divendres 19 Juny 

Consultes de qualificacions de les proves

 

Termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria de 2020:

1 -26 de juny de 2020

Data de les proves: Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses s'indicarà la data de les proves (la data de las proves no serà abans de setembre)

Disponible el calendari d'admissió per al curs 2020-2021

 

per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària,

 

educació secundària obligatòria, batxillerat i formació

 

professional en la Comunitat Valenciana

SUSPENSIÓ TEMPORAL PROVES VALENCIÀ

 

 

 

65eedbc8-dcb9-4cab-b992-e1ea6294a9ee.jpg

MATRÍCULA CURS 20-21

Setembre

Cita prèvia 962829470

SUSPENSIÓ TEMPORAL

 

D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL DEL CENTRE ESTÀ SUSPESA TEMPORALMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Durant aquesta suspensió temporal de l'activitat educativa, l'alumnat es posarà en contacte amb el professorat mitjançant el correu electrònic i la plataforma educativa que se li haja indicat, fent quantes consultes necessite a través del correu electrònic així com realitzant i presentant telemàticament les activitats que se li encomanen. Els correus de contacte del professorat són els que ja heu utilitzat este curs o els que us han facilitat.

Cada professor o professora mantindrà el contacte amb l'alumnat a través dels correus electrònics facilitats en el procés de matrícula. Amb una part de l'alumnat sense accés a la xarxa s'ha contactat telefònicament. Si alguna persona té problemes en aquest procés de comunicació o ha de modificar les seues dades de matrícula, preguem que es pose en contacte amb el seu  tutor, la seua tutora o l'equip directiu del centre a través d'algun company que els facilite un mitjà de contacte.

CURSOS VALENCIÀ

PROVA LLIURE GRADUAT 2020

PROVES ACCÉS FP SUPERIOR

PROVES LABORA

Materials per a la formació a distància

Els materials fonamentals per a continuar amb l'estudi des de casa són aquells que us facilite el vostre professorat.

A banda, s’ha acordat posar a disposició de tot el professorat i de l’alumnat els diversos materials de què disposen tant el Ministeri com les administracions educatives de les diferents comunitats autònomes. Ací teniu l'enllaç amb el repositori de materials (ReDi) 

Prova Lliure

Graduat en Secundària

Atés que el període d'inscripció per a aquestes proves estava obert des del dia 2 de març, s'ha optat per mantenir-lo obert fins al dia 18 d'abril, per no entrabancar les gestions telemàtiques de cap persona, de manera que cal que les persones interessades s'hi inscriguen seguint el doble procediment previst, el telemàtic i el presencial. En aquest segon procediment, es recomana que aquestes persones ho facen bé a través del PROP, o bé de les oficines de Correus -la via més adient ara-, de manera que cal que aquestes vagen a Correus amb la instància d'inscripció duplicada (per a l'administració i la persona interessada) original i còpia del document d'identificació personal -DNI o NIE- a dins un sobre obert, a fi que el treballador/a puga posar-hi el segell corresponent, a més de la documentació addicional que desitge aportar cada persona (documentació acadèmica i acreditativa de l'exempció de Valencià).

Anirem informant a mesura que vagen facilitant-nos instruccions les autoritats competents, entre d'altres coses per comunicar la data de celebració de la prova, que s'endarrerirà sens dubte, i si hi ha un  termini extraordinari d'inscripció, en què es podrien inscriure aquelles persones que per qualsevol motiu no ho hagen pogut fer ara mateix.

Enllaços de proves anteriors:

Consulta admesos i tribunal

Consulta notes definitives

 

INFORMACIÓ ESCOLA

CONTACTE: escolagandia@gmail.com

 

Curs Competències  Labora

Termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria de 2020:

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

La inscripció presencial es realitza omplint la sol·licitud i presentant-la en qualsevol centre del SERVEF perquè li donen registre d'entrada.

També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S PRESENCIALMENT

Per a inscriure's telemàticament és necessari tindre codi AutoServef o bé firma electrònica de l'ACCV.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S TELEMÀTICAMENT

 

Amb la inscripció telemàtica s'obté un document en què figura el codi i la data del registre realitzat. No oblides guardar-ho i imprimir-lo per si necessitares acreditar que t'has inscrit.

Enllaços de proves anteriors:

Prova presencial a Gandia

Consulta admesos i tribunal

CURSOS LABORA Nivell 2

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

Què és el pla MULAN?

El pla MULAN és un pla de docència digital per tal d'impartir, de manera no presencial, les assignatures i materials corresponents a les diverses etapes escolars. 

Informació completa ací

MATRÍCULA

CURS 20-21

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia