Novetats Prova Lliure Graduat en Secundària 2020

INFORMACIÓ IMPORTANT

La segona convocatòria de la prova per a majors de díhuit anys per a l'obtenció directa del títol de Graduat en Educació Secundària del curs acadèmic 2019-2020 se celebrarà el dia 19 de juny de 2020.
En conseqüència, els procediments administratius de la prova es reprenen d'acord amb aquestes indicacions:

 • El tràmit de presentació de sol·licitud d'inscripció es reprén durant vint dies naturals a comptar a partir del dia 13 de maig de 2020 i, per tant, fins al dia 1 de juny de 2020.

 • Les persones que en el seu moment no hagueren pogut realitzar la segona part de la inscripció, és a dir, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant l'Administració, ho podran fer fins al dia 1 de juny de 2020 bé presencialment a través del registre de les direccions territorials d'Educació, o bé per correu postal a les oficines de Correus.

 • Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàtica apareixeran publicades respectivament, al final de la pàgina del Portal GVA des de la qual es realitza la inscripció telemàtica, els dies 2 de juny i 13 de juny de 2020.

 • Amb caràcter extraordinari, les persones inscrites telemàticament que no hagen pogut finalitzar el segon tràmit d'inscripció podran efectuar-lo davant el secretari o la secretària del tribunal assignat el mateix dia de celebració de la prova. La presentació de la documentació en aquestes circumstàncies té caràcter obligatori, per la qual cosa el dia de la prova aquestes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud (per a l'Administració i per a la persona interessada) i d'original i còpia de la documentació d'identificació personal (DNI o NIE), acompanyada en el seu cas dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de Valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.

 • En el cas de les persones adultes amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d'inscripció adreçant-se al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà del correu proveslliures@gva.es

CELEBRACIÓ DE LA PROVA

Al curs acadèmic 2019-2020, les dues convocatòries s'ajustaran al calendari escolar, de forma que les proves passen a realitzar-se durant els mesos de gener i maig del 2020, en concret el 24 de gener i el 19 de juny.

Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció

1. La inscripció de la prova contempla dos procediments, el primer electrònic, mitjançant el qual es realitza la sol·licitud d’inscripció, i un

segon, per a la presentació d’aquesta sol·licitud impresa.

2. Per a realitzar la sol·licitud d’inscripció cal seguir aquestes instruccions:

2.1. Part electrònica a través de la plataforma habilitada.

La persona participant ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i, si escau, la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià

mitjançant un únic model de sol·licitud, disponible en l’enllaç electrònic següent:

Tramitar sin certificado electrónico: 
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=5&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

2.2. Part de lliurament davant de l’Administració.

Una vegada registrada la inscripció telemàtica de la prova, la sol·licitud generada ha de ser impresa i presentada, segons disposa l’apartat 3 de l’article 2 de l’Ordre 20/2017, de 29 maig, per la qual es regula aquesta prova, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d’educació en l’àmbit de gestió de la qual es desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que la sol·licitud es presente a través de qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent, cal fer-ho en sobre obert

perquè la instància siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada. Si no es procedeix d’aquesta manera, la instància es considera presentada en la data d’entrada en el registre al qual vaja adreçat.


REALITZACIÓ DE LA PROVA

- Les persones admeses han de concórrer a la prova proveïdes de l'original del DNI o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola, i, si són estrangers residents, amb la targeta de residència del número d'identificació d'estranger (NIE), tots aquests documents en vigor.
- La prova conté continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
- Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cadascun d'aquests mòduls són els determinats en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià (DOGV de 18 de febrer), en què s'estableix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
- La prova se celebra, en sessions de matí i vesprada, d'acord amb aquesta distribució horària:
a) Al voltant de les 9 hores: crida de les persones participants.
b) 9.30-11.30 hores: primera part corresponent als mòduls Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; i Ciències i Tecnologia.
c) 11.30-12.00 hores: descans.
d) 12.00-14.00 hores: segona part corresponent als mòduls El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
e) 16.00-19.00 hores: tercera part corresponent als mòduls Valencià, Castellà i Llengua Estrangera (Alemany, Anglés, Francés o Italià), d'acord amb la tria assenyalada per la persona sol·licitant en la casella corresponent de la sol·licitud d'inscripció.

CERTIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1) Totes les persones participants han de rebre una acreditació en què consten les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls formatius.
2) A més, a aquelles persones que aconseguesquen globalment, per mitjà de la prova realitzada, els objectius de la Formació Bàsica de les Persones Adultes, se'ls ha d'expedir el títol de Graduat en Educació Secundària i se'ls ha de lliurar un certificat d'obtenció del títol adés esmentat.
3) Les persones aspirants a qui el tribunal determine que no procedeix proposar per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària poden conservar per a convocatòries successives les qualificacions positives obtingudes en cada mòdul formatiu, llevat de la consignació d'exempció del mòdul de Valencià, que només té validesa per a les dues convocatòries previstes en cada curs acadèmic.

Enllaços

Materials didàctics d'autoaprenentatge

Models d'exàmens de convocatòries anteriors

Inici

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 83/2000 de 30 de maig del Govern Valencià, pel que s'establix la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3765, de 06/06/2000).
  - Ordre 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8053, de 01/06/2017).
  - Resolució d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8057, de 07/06/2017)


 

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia